معرفی پارک خراسان

پارك علم و فناوري خراسان (KSTP) سازماني است كه به وسيله متخصصين حرفه اي مديريت مي‌شود و هدف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقاء فرهنگ نوآوري و رقابت سازنده ميان شركتهاي مستقر در پارك و مؤسسه‌هاي متكي بر علم و دانش است. براي دستيابي به اين هدف KSTP ، جريان دانش و فناوري را در ميان دانشگاهها ، مؤسسه‌هاي تحقيق و توسعه، شركتهاي خصوصي و بازار مديريت مي‌كند و رشد شركتهاي متكي بر نوآوري را از طريق مراكز رشد و فرآيندهاي زايشي تسهيل مي‌كند.KSTP همچنين خدمات مناسب ديگري به همراه فضاهاي كاري و تسهيلات با كيفيت بالا فراهم مي‌نمايند. اين پارك براساس اساسنامه خود و درچارچوب قوانين مصوب و با اهداف ذيل فعاليت مي نمايد.

 

-- ‌كمك به افزايش ثروت در جامعه از طريق توسعه اقتصاد دانش محور

-- تجاري سازي نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخش‌هاي تحقيقاتي و توليدي و خدماتي جامعه

-- افزايش قدرت رقابت و رشد شركتهاي متكي بر دانش

-- كمك به جذب دانش فني و سرمايه‌هاي بين المللي و داخلي

-- افزايش حضور و مشاركت تخصصي شركتهاي فناور داخلي در سطح بين المللي

-- حمايت از ايجاد و توسعه شركتهاي كوچك و متوسط فناوري و حمايت از مؤسسه‌ها و شركتهاي تحقيقاتي و مهندسي نوآور با هدف توسعه فناوري و كارآفريني.