حضور فعال مرکز رشد فناوری نیشابور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خراسان
بازدید معاون محترم استاندار تهران از غرفه مرکز رشد فناوری نیشابور در نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان
غرفه مرکز رشد فناوری نیشابور نمایشگاه پزوهش و فناوری خراسان

 nti-bb3