بازدید جناب آقای دکتر مظفری از غرفه مرکز رشد فناوری در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان

 nti-bb3